Sıkça Sorulan Sorular


Sorularınız

Güneş enerjisinden elde edilen gerilimi, istenilen gerilim değerine düşüren ürünlerdir. İki gruba ayrılırlar:

** PWM Şarj Regülatörleri: Akü doldukça aküye giden akımı kısarak, akünün daha stabil dolmasını sağlayan şarj kontrol cihazlarıdır. Verimleri MPPT lere göre düşüktür.

Sistemin opsiyonel ve fonksiyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak; güneş paneli, DC-AC inverter, akü, şarj kontrol ünitesi, yedek güç kaynağı ve sistem kontrolörü gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Güneş ve rüzgar enerjisi, şebekeden bağımsız olarak bir çok yerin elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilmektedir. Örneğin haberleşme istasyonlarında, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemlerinde, petrol boru hatlarının katodik korumasında, metal yapıların, köprülerin ve kulelerin korozyondan korunmasında, elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümlerde, hava gözlem istasyonlarında, bina içi ya da dışı aydınlatmada, dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılmasında, tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajında, orman gözetleme kulelerinde, deniz fenerlerinde, ilkyardım, alarm ve güvenlik sistemlerinde, deprem ve hava gözlem istasyonlarında, ilaç ve aşı soğutmada yaygın olarak uygulanmaktadır.

Güneş Paneli: Mekanik bir yapı üzerinde elektriksel olarak birleştirilmiş fotovoltaik hücrelerdir. Yarı iletken bir diyot olarak çalışan bu hücreler, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. Panel türlerini genel olarak aşağıdaki gibi inceleyebiliriz.


** Kristal Paneller: Endüstriyel olarak en yaygın kullanılan panellerdir. Monokristal ve Polikristal olarak ikiye ayrılır. Monokristal Paneller; Tek tip silikon kristallerden oluştukları için bu adı almışlardır. Güneş pilinin monokristal olması demek, tüm hücrenin sadece kristalden oluşması ve materyalin atomal yapısının homojen olması demektir. Polikristal demek ise, materyalin tam olarak homojen olmaması demektir. Buna karşın monokristal panellerin üretimi polikristal panellere göre daha zordur ve bu yüzden daha pahalıdırlar. Bu nedenle polikristal panellerin kullanım alanları daha yaygındır. Monokristal panellerin polikristal panellere göre avantajları küçük orandaki verim üstünlükleri ve de düşük ışıma altında biraz daha iyi enerji üretimleridir. Yine de kullanılan hücre bazında bu değişebilir. Aynı güçteki polikristal bir panel monokristal bir panelden daha verimli de olabilir. Monokristal paneller siyah renklerinden ayırt edilebilirler ki polikristal paneller koyu mavi renktedirler.


** İnce Film Paneller: İnce film fotovoltaik malzeme genellikle çok kristalli malzemelerdir. Başka bir değişle ince film yarı-iletken malzeme, büyüklükleri bir milimetrenin binde birinden milyonda birine değin değişen damarlardan oluşmaktadır. İnce film panelleri üretmek için gereken ilk yatırım maliyeti kristal panellere göre daha düşüktür. Ancak aynı güçteki kristal panellere göre daha çok yer kapladıklarından konstriksüyon için gereken taşıyıcı maliyeti yükselir. Ayrıca kristal panellere nazaran daha düşük ömürleri bulunmaktadır.

Güneş enerjisi teknolojileri temel olarak termal ve fotovoltaik sistemler olarak iki ana gruba ayrılır. Fotovoltaik piller (güneş pilleri), güneş kolektörlerinden farklı olarak sıcak su değil, yüzeyine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren özel yarı iletken maddelerdir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir.

Kendisini sınırsız tekrarlayan,yinelenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları (güneş,rüzgar gibi) olarak tanımlayabiliriz...

Rüzgar türbinleri, kanatları sayesinde rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Üretim, türbin kanatları büyüdükçe ve rüzgar hızı arttıkça artar.


Rüzgarın gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgar gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgar gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. 


Fosil, nükleer ve diğer yöntemlerde atmosfere zararlı gazlar salınmakta, bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgardan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgar enerjisi temiz bir enerjidir, yarattığı tek kirlilik gürültüdür. Pervanelerin dönerken çıkardığı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmıştır.

FERHAT ENERJİ